П`ятниця, 24.09.2021, 02:15
Вітаю Вас Гість | RSS

Малоцвілянська ЗОШ І-ІІ ступенів

"Після хліба найважливіше для народу — школа" Ж. Дантон
Чижівська ОТГ
Категорії розділу
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 57
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Шкільний парламент

Люди картинки
2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

МАЛОЦВІЛЯНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІ СТУПЕНІВ  

 

Розділ І.  Загальні засади    
       

Стаття 1. Учнівське самоврядування є добро­вільним об'єднанням учнів.         
Стаття 2. Учнівське самоврядування є організа­цією, що складається з людей, створена людьми і для людей.        
Стаття 3. Метою учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах парт­нерства, гласності, демократизму.        
Стаття 4. Основною мовою спілкування в школі є державна мова — українська. Учнівське само­врядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності школи.        
Стаття 5. Учнівське самоврядування сприяє ви­вченню мов міжнародного спілкування.        
Стаття 6. Учнівське самоврядування поєднує за­конодавчу, виконавчу та судову владу на засадах її поділу.         
Стаття 7. Символами Учнівського самовряду­вання загальноосвітньої школи І-
II ступенів с. Мала Цвіля є прапор Учнів­ського самоврядування, герб Учнівського само­врядування.   

Розділ II.  Права, свободи та обов'язки
 
         

Стаття 1. Усі учні школи є рівними у своїй гід­ності та правах.        
Стаття 2. Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканною і ніщо не по­винно загрожувати здоров'ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.        
Стаття 3. Образою честі й гідності кожного, хто працює чи навчається в школі, є будь-які дії чи сло­ва, що принижують честь, гідність іншої людини.  
Стаття 4. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не по­рушуються права і свободи інших людей.     
Стаття 5. Кожен учень має обов'язки перед суспільством та школою.     
 Учень зобов'язаний:           
- пройти курс навчання в школі;            
- подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;           
-
виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;            
- дотримуватись норм та правил поведінки в школі.         
Стаття 6. Стаття 7. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.       

Стаття 8. Кожен учень має право вільно збира­ти, зберігати, використовувати та поширювати ін­формацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи пра­цює в школі.       

Стаття 9. Кожен учень має право обирати про­філь навчання, факультативи та додаткові занят­тя, мистецькі гуртки, студії — на свій вибір.      
Стаття 10. Кожному гарантується знати свої права та обов'язки.       
Стаття 11. Кожен учень або працівник школи зобов'язаний неухильно додержуватися Статуту та законів Учнівського самоврядування школи.       
Стаття 12. Кожен має право володіти, корис­туватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої ді­яльності.      
Стаття 13. Учні мають право брати участь в управлінні справами Учнівського самоврядування школи, вільно обирати і бути обраними до органів Учнівського самоврядування школи, подати свою пропозицію, вимогу Президентові Учнівського са­моврядування школи.      
Стаття 14. Не допускається збирання, зберіган­ня, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.      
Стаття 15. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.      
Стаття 16. Кожен учень школи має право бра­ти участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

 Розділ III.  Вибори

Стаття 1. Кандидат в президенти висувається як групою учнів, так і шляхом самоврядування.      
Стаття 2. Стаття 3. Президент обирається таємним голо­суванням на перервах, до і після уроків у присут­ності директора школи.      
Стаття 4. Вибори проводяться на другий рік повноважень президента.      
Стаття 5. Днем виборів слід вважати трет
ю середу вересня.
Стаття 6. Президент обирається простою біль­шістю голосів учнів класів школи шляхом таємно­го голосування.     
Стаття 7. Право бути обраним має право кожен учень
79 класів школи.    
Стаття 8. Офіційне оголошення результатів виборів президента Учнівського самоврядування проводиться на наступний день після Виборів — трет
ій четвер вересня.     

Розділ IV. Структура Учнівського самоврядування школи    

Стаття 1. Президент – координація і здійснення контролю роботи УС, взаємодія з адміністрацією, педагогічним колективом, громадськими організаціями. 
             
Навчальна комісія – контроль за навчанням в школі, проведення тематичних вечорів, допомога учням які не встигають.
             
Комісія  дисципліни та порядку – порядок і дисципліна в школі (чергування, зовнішній вигляд, індивідуальна робота з окремими групами учнів, контроль відвідування учнями школи). 
             
Центр ”Дозвілля” – проведення конкурсів, вікторин, концертів, виставок, дискотек. 

              Радник інформаційної комісії, прес - центр – інформує батьків, вчителів, учнів про всі події, які відбуваються в школі.  
            
Староста  класу – координує роботу класу, доводить до класу задачі роботи парламенту.   
Стаття 2.
Староста класу,голова комісії, склад комісії обира­ється строком на один рік повноважень.                                                                                           

Розділ V . Загальні учнівські збори школи       


Стаття 1. Найвищим органом Учнівського са­моврядування школи є Загальні учнівські збори школи.    
Стаття 2. Загальні учнівські збори школи ма­ють скликатися не рідше 2-х разів на рік.    
Стаття 3. Загальні учнівські збори школи вирішують поточні важливі справи шкільного життя.                                                                                             

Розділ VI. Правління Учнівського Самоврядування       

 

Стаття 1. Правління Учнівського самовряду­вання є органом влади школярів, що підпорядко­вується Загальним зборам школи, затверджується лише директором школи.    
Стаття 2. Обраним до Правління може бути кожен учень, що визнає Статут і дотримується За­конів школи.    
Стаття 3. Правління вирішує питання про по­рушення Законів школи і, в залежності від кіль­кості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення та інше).    
Стаття 4.Стаття 5. Правління організовує і сприяє орга­нізації різноманітних шкільних заходів, направ­лених на покращення умов життя школи.    
Стаття 6. Правління контролює роботу комісій УС. Правління може бути присутнім на засі­данні Педагогічної Ради школи.    
Стаття 7.
Староста — це учень, який слідкує за дотриманням учнями, викладачами та праців­никами школи законів у межах класу, сприяє організації життя класного колективу.    
Стаття 8.
Старосту обирає класний колектив, або призначає класний колектив.    
Стаття 9.
Староста звітується перед пре­зидентом Учнівського самоврядування, класним керівником, адміністрацією школи.    
Стаття 10. Члени УС ( радники президента) — керують роботою окремих комісій.    
Стаття 11. Члени правління особисто відпо­відають за основні напрямки роботи Самовряду­вання.    
Стаття 12. Члени правління збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи Самоврядування і представляють їх на засіданнях УС.     
Стаття 13. Куратори комісій УС обираються Учнівським самовряду­ванням з числа вчителів, які дають на це згоду, враховуючи бажання педагогів опікуватися Учнів­ським самоврядуванням школи.    
Стаття 14. Радники Президента  виконують функції голови комісії УС.    
Стаття 15. Радник Президента Учнівського са­моврядування добровільно складає свої обов'язки, або шляхом перевиборів членами Учнівського самоврядування.    
Стаття 16. Радники Президента є його представниками.   
Стаття 17. Один із представників Президента за відсут­ності Президента виконує його обов'язки (обирається таємним голосуванням всіх радників).    

Розділ VII . Президент Учнівського самоврядування    
  

Стаття 1. Президент є головою Учнівського са­моврядування школи.    
Стаття 2. Президент є гарантом прав учнів, ви­значених законом.    
Стаття 3. Президент видає укази про створення об'єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать Законам чи Статуту, і мають за мету благо школи.    
Стаття 4. Президент співпрацює з дирекцією згідно Статуту.    
Стаття 5. Президент може призупинити рішен­ня правління і домагатися його перегляду.    
Стаття 6. Президент може бути присутнім на засіданні Педагогічної Ради школи, виступати на захист учнів школи.    
Стаття 7. Президент звітується перед учнями школи на учнівській конференції. Правління може оголосити імпіч­мент Президенту в разі невиконання Президентом своїх обов'язків і порушень Законів школи.    
Стаття 8. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.     
Стаття 9. Президент складає таку присягу:    «Я, (ім'я та прізвище), волею учнів школи об­раний Президентом Учнівського самоврядування, заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та колективу школи, суворо дотримуватися Конституції України та Ста­туту школи, сприяти втіленню їх у життя, зміцню­вати авторитет школи, охороняти права, свободи і законні інтереси учнів школи, гідно нести високе звання Президента Учнівського самоврядування, сумлінно виконувати свої обов'язки».  
Стаття 10. Президент планує і веде засідання УС.   
Стаття 11. Президент розподіляє завдання між членами УС.    
Стаття 12. Президент виконує функцію зв'язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою.    
Стаття 13. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента Учнів­ського самоврядування. Повноваження Президента Учнівського самоврядування припиняються достро­ково у разі відставки або випуску зі школи.   

 

Розділ VIII.    Прикінцеві положення    

  

Стаття 1. Статут набуває чинності з дня його прийняття.    
Стаття 2. День прийняття Статуту Учнівсько­го самоврядування є загальношкільним святом — Днем Статуту Учнівського самоврядування.  

                                                                

Розділ IX.  Перехідні статті        

1.  Правління коригує Статут Учнівського само­врядування для  нинішніх та майбутніх поколінь учнів.    
2.  Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі школи.   
3.  Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.    
4.  Всі статті Статуту стосуються кожного учня та працівника школи — без винятків.   

 


 
Вхід на сайт
E-mail школи
Адреса школи

11702
Житомирська область

Новоград-Волинський район

село Мала Цвіля

вулиця Центральна, 10

телефон 04141-61-730


Годинник
Інформація
...
Пошук
Календар
«  Вересень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Copyright MyCorp © 2021